Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im.Powstańców Śląskich w Tworogu

Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Utworzono dnia 19.03.2019

Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

  

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/uczniowi/wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu danej placówki oraz w środowisku społecznym.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom/uczniom.
   

 

Z czyjej inicjatywy udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

 

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana może być z inicjatywy: samego ucznia, jego rodziców, dyrektora danej placówki, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty -prowadzących zajęcia z uczniem, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela lub tzw. nauczyciela/specjalisty wspierającego organizację kształcenia specjalnego lub asystenta wychowawcy świetlicy, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Kto planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

 

 • W przypadku szkoły i placówki, w której funkcjonuje szkoła – wychowawca klasy we współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami
 • W przypadku przedszkola i placówki, w której nie funkcjonuje szkoła – dyrektor przedszkola lub placówki we współpracy z innymi wychowawcami i specjalistami
 • Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w przedszkolu, szkole lub placówce.
 • W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach dyrektor ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 • W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem Zespołu nauczycieli i specjalistów bezpośrednio pracujących z tym uczniem.

  Jakie są formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

  • Formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są zróżnicowane w zależności od tego, czy ma być ona realizowana w przedszkolu lub w placówce, czy też w szkole – w tym także w szkole dla dorosłych.

  Klasa terapeutyczna - dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15.

  Zajęcia rozwijające uzdolnienia – dla szczególnie uzdolnionych dzieci w przedszkolu, uczniów na każdym etapie edukacji oraz podopiecznych placówek oświatowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – dla uczniów w szkole podstawowej i ponadpodstawowej mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

  Zajęcia specjalistyczne:

  • korekcyjno-kompensacyjne – dla dzieci, uczniów i podopiecznych z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się na każdym etapie edukacji. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
  • logopedyczne – dla dzieci, uczniów i podopiecznych z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
  • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci, uczniów i podopiecznych z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole lub placówce oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły lub placówki. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
   Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – rodzaj zajęć specjalistycznych dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.

   

  Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się - dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

  Zindywidualizowa ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia - dla dzieci/uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

  Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy szkół dla dorosłych.

  Porady i konsultacje – dla dzieci, uczniów, podopiecznych, słuchaczy, rodziców i nauczycieli

  Warsztaty – dla uczniów, podopiecznych, słuchaczy, rodziców i nauczycieli

  Szkolenia – dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, rodziców i nauczycieli

  Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Zajęcia te prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści Godzina zajęć realizowanych w tych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia

   

   

  Kto dokonuje oceny efektów udzielonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej?

  Nauczyciele oraz specjaliści, którzy udzielali uczniowi pomocy p-p w trakcie bieżącej z nim pracy oceniają efektywność tej udzielonej i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. W przypadku gdy z w/w wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi p p-p nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia dyrektor, za zgodą rodziców/pełnoletniego ucznia, występuje do PPP z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. Wniosek zawiera informacje o:
  • rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;
  • występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu, szkole i placówce lub szczególnych jego uzdolnieniach;
  • działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy; 
  • wnioskach co do dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki