Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im.Powstańców Śląskich w Tworogu

Nagrody i stypendia szkolne

W myśl obowiązującego prawa każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich może się ubiegać o różne formy nagród i stypendiów szkolnych:

 

        Świadectwo z wyróżnieniem z tz. czerwonym paskiem

 

Wyróżniający się w nauce uczniowie są promowani poprzez wręczenie im świadectwa szkolnego z wyróżnieniem, które posiada dodatkowo nadrukowaną wzdłuż świadectwa flagę polską w postaci biało-czerwonego pasa, zwaną popularnie czerwonym paskiem.

By uzyskać świadectwo z wyróżnieniem, należy dotrzymać dwóch warunków: 

  • średnia arytmetyczna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych musi być większa lub równa 4,75
  • ocena z zachowania musi być przynajmniej bardzo dobra.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1193)

 

Stypendium dyrektora szkoły

Przyznawane jest na podstawie obowiązującego prawa wewnątrzszkolnegoza wyniki w nauce i osiagnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał lub przekroczył wymaganą średnią ocen tz. 5,3 i co najmniej bardzo dobre zachowanie w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się stypendium. Sypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym, uzyskane w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się stypendium.

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce, lub za osiągnięcia sportowe uczeń może się ubiegać nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w Szkole Podstawowej w Tworogu.  Stypendium nie udziela się uczniom klas I-III oraz uczniom klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do Komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły

Stypendium  za wyniki w nauce, lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze.

Stypendium  za wyniki w nauce, lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty,  której mowa w art. 6 ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r: O świadczeniach rodzinnych wraz z póz. zmianami. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły,  w porozumieniu z organem prowadzącym.

Stypendium za wyniki w nauce  lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Wysokość stypendium w każdym semestrze ustala Dyrektor szkoły w drodze odrębnych zarządzeń, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w Planie Finansowym Szkoły, z uwzględnieniem liczby zakwalifikowanych do otrzymania stypendium.

Podstawa prawna:Zarządzenie DyrektoraSzkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworog z dnia 6 czerwca 2008r

 

Stypendium Wójta Gminy Tworóg:

Sypendium przyznawane jest na podstawie Uchwały Rady Gminy "W sprawie zasad udzielania indywidualnych stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjów" Uchwała Nr VII/57/2015 z dnia 25 maja 2015r.

 

Medal Szkoły im. Powstańców Szkolnych:

Medal przyznawany jest w oparciu o przyęjtą procedurę szkolną. Medal przyznawany jest za szczególne osiągnięcia w nauce, realizację zadań promujących szkołę, za wspieranie szkoły w realizacji jej zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Uprawnionymi do wnioskowania przyznania Medalu są nauczyciele, dyrekcja oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły. Każde wręczenie medalu potwierdzone jest wpisem do Pamiątkowej Księgi Medalu.

Podstawa prawna: Procedura przyjęta na konferencji Rady Pedagogicznej w dniu 17.06.2010r

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki